عوارض استعمال دخانیات از جمله سیگار برای سلامت دهان و دندان افراد