آیا می توان پراکسید هیدروژن را می توان به عنوان دهانشویه معرفی کرد؟