آیا کامپوزیت دندان با وجود بیماری لثه امکان پذیر است؟